Κατηγορία: ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ψαλμός Δαυίδ 13 ΙΓ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. ΕΙΠΕΝ ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός. διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. Κύριος ἐκ...

Ψαλμός Δαυίδ 12 ΙΒ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. ΕΩΣ πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ; ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας...

Ψαλμός Δαυιδ 10 Ι

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. ΕΠΙ τῷ Κυρίῳ πέποιθα· πῶς ἐρεῖτε τῇ ψυχῇ μου· μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς στρουθίον; ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη...