29 Ιανουαρίου 2020by AstroBoro

Έλξη χρημάτων με τον Ψαλμό 24!

Από το Γριμόριο του : AstroBoro

 

Πρώτα καθαρίζουμε τον χώρο μας και αν μπορούμε, κρατάμε μία νηστεία 3 ημερών.

Την ημέρα του ψαλμού πρίν ξεκινήσουμε την εργασία μας κάνουμε ένα μπάνιο καθαρισμού με αλάτι.

Μην ξεχνάμε ότι στις εργασίες έχουμε κανόνες. Για την συγκεκριμένη εργασία θέλουμε 2πλή ώρα, γέμιση φεγγαριού και ποτέ δεν ξεκινάμε Σάββατο!

Υλικά

1 πράσινο κερί.

Έλαιο και λιβάνι χρημάτων.

Λιβάνι ψαλμών.

Λιβανιστήρι.

Εργασία:

Ανάβουμε το λιβανιστήρι μας και ρίχνουμε επάνω λίγο λιβάνι χρημάτων και ψαλμών και δεξιόστροφα πάντα λιβανίζουμε τα υλικά μας .

Αφήνουμε στα δεξιά μας το λιβανιστήρι και παίρνουμε το κερί στο οποίο χαράζουμε το όνομά μας και το όνομα γέννα μας και από την πίσω πλευρά, την λέξη χρήματα.

Το αλείφουμε με το έλαιο χρημάτων και το ανάβουμε.

Λέμε πρώτα το Άγιο όνομα του θεού και την προσευχούλα για να μας βοηθήσει στην εργασία μας :

«Ευδόκησε, ω Ηλί, Αγιε και Πανάγαθε Πατέρα να αξιώσεις εμένα τον δούλο Σου (το βαφτιστικό σου όνομα) να επιτύχει η προσπάθειά μου για να (αίτημα). Ακουσέ με, Ευλογημένε και Ελεήμονα Πατέρα και εκπλήρωσε τον πόθο μου, για τη μεγάλη Σου Δόξα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Και μετά λέμε τον Ψαλμό 24, τέσσερις φορές:

ΠΡΟΣ σέ, Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, ὁ Θεός μου.

ἐπὶ σοὶ πέποιθα· μὴ καταισχυνθείην, μηδὲ καταγελασάτωσάν με οἱ ἐχθροί μου. καὶ γὰρ πάντες οἱ ὑπομένοντές σε οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν· αἰσχυνθήτωσαν οἱ ἀνομοῦντες διακενῆς.

τὰς ὁδούς σου, Κύριε, γνώρισόν μοι, καὶ τὰς τρίβους σου δίδαξόν με. ὁδήγησόν με ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου καὶ δίδαξόν με, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ σωτήρ μου, καὶ σὲ ὑπέμεινα ὅλην τὴν ἡμέραν.

μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, Κύριε, καὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνός εἰσιν. ἁμαρτίας νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς· κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου, σύ, ἕνεκεν χρηστότητός σου, Κύριε.

χρηστὸς καὶ εὐθὴς ὁ Κύριος· διὰ τοῦτο νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ. ὁδηγήσει πραεῖς ἐν κρίσει, διδάξει πραεῖς ὁδοὺς αὐτοῦ. πᾶσαι αἱ ὁδοὶ Κυρίου ἔλεος καὶ ἀλήθεια τοῖς ἐκζητοῦσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ.

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, καὶ ἱλάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ μου, πολλὴ γάρ ἐστι. τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον; νομοθετήσει αὐτῷ ἐν ὁδῷ, ᾗ ᾑρετίσατο.

ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσεται, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κληρονομήσει γῆν. κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν, καὶ ἡ διαθήκη αὐτοῦ δηλώσει αὐτοῖς. οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς πόδας μου.

ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, ὅτι μονογενὴς καὶ πτωχός εἰμι ἐγώ. αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου ἐπληθύνθησαν· ἐκ τῶν ἀναγκῶν μου ἐξάγαγέ με. ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.

ἴδε τοὺς ἐχθρούς μου, ὅτι ἐπληθύνθησαν καὶ μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν με.

φύλαξον τὴν ψυχήν μου καὶ ῥῦσαί με· μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ σέ. ἄκακοι καὶ εὐθεῖς ἐκολλῶντό μοι, ὅτι ὑπέμεινά σε, Κύριε.

λύτρωσαι, ὁ Θεός, τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.

Αφήνουμε το κεράκι να κάψει λίγο και μετά το σβήνουμε με τα δάχτυλα ή με κηροσβέστη και συνεχίζουμε το ίδιο την επόμενη μέρα …

Το ίδιο κάνουμε κάθε μέρα, για 7 ημέρες.

Τα υπολείμματα τα βάζουμε σε ένα πουγκάκι και το έχουμε επάνω μας ως φυλαχτό.

 

ΥΓ : Αν είσαι αρχάριος καλό είναι να συμβουλευτείς κάποιον έμπειρο.